Camping bij de Schaapskooi
Camping bij de Schaapskooi Camping bij de Schaapskooi Camping bij de Schaapskooi Camping bij de Schaapskooi

Privacyverklaring

Camping bij de Schaapskooi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van Camping bij de Schaapskooi verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Camping bij de Schaapskooi naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

Camping bij de Schaapskooi zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Camping bij de Schaapskooi verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Cookies

Om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken maakt Camping bij de Schaapskooi gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Camping bij de Schaapskooi gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Onze cookies kunnen uw computer niet beschadigen en zijn slechts gedurende twee jaar geldig. U kunt zelf in uw browser aangeven dat u geen cookies wilt accepteren. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies. Als u de ontvangst van cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten. Re-Targeting Camping bij de Schaapskooi maakt voor deze website gebruik van zgn. Re-Targeting-technologieën. Camping bij de Schaapskooi gebruikt deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze site en producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en de gegevens worden verzameld, maar niet gedeeld met Google. Er wordt geen volledig IP-adres getrackt (anonymizeIp).

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Camping bij de Schaapskooi zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. Camping bij de Schaapskooi kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens Camping bij de Schaapskooi diensten te verlenen. Dit is niet op sollicitanten van toepassing.

Minderjarigen

Als u jonger dan 16 jaar bent, heeft u de toestemming van uw ouders nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Camping bij de Schaapskooi Indien u jonger dan 16 jaar bent kunnen uw ouders ook altijd de gegevens die u aan ons hebt verstrekt aanpassen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping bij de Schaapskooi Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. Camping bij de Schaapskooi is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. Communicatie door derden over Camping bij de Schaapskooi dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van Camping bij de Schaapskooi Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan Camping bij de Schaapskooi Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt Camping bij de Schaapskooi geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

Camping bij de Schaapskooi is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van Camping bij de Schaapskooi geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Camping bij de Schaapskooi geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Camping bij de Schaapskooi behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.

Overig

Camping bij de Schaapskooi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of wilt weten welke gegevens Camping bij de Schaapskooi over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via avrielink01@hetnet.nl of per post naar: Camping bij de Schaapskooi, Dalkruid 27A, 7443 LE Nijverdal. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Reserveren via UwBoeking.com

Camping bij de Schaapskooi – Dalkruid 27a – Nijverdal is/zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens – Bedrijfsgegevens:
Camping bij de Schaapskooi
Dalkruid 27a
Nijverdal

is de Functionaris Gegevensbescherming van Camping bij de Schaapskooi. Hij/zij is te bereiken via avrielink01@hetnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij maken gebruik van UwBoeking.com, deze verwerkt je persoonsgegevens voor ons doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@uwboeking.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UwBoeking.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om de reservering uit te kunnen voeren
 • UwBoeking.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst.
Geautomatiseerde besluitvorming

UwBoeking.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

UwBoeking.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

 • Personalia > 7 jaar Belastingwet
 • Adres > 7 jaar Belastingwet
 • Email > 7 jaar Belastingwet
 • Telefoon > 7 jaar Belastingwet
Delen van persoonsgegevens met derden

UwBoeking.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. UwBoeking.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

UwBoeking.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door UwBoeking.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@uwboeking.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

UwBoeking.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

UwBoeking.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@uwboeking.com